Kirjais Sopkimppa

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f. har en sopsektion som består av Alice Björklöf och Mårten Johansson som i samarbete med Kirjais Byhandel upprätthåller Kirjais Sopstation på Kirjais. Sopstationen finns till för de som behöver ett ställe att föra soporna och har svårt att ordna ett eget kärl enligt det nya systemet. Kimppan har för närvarande drygt 160 medlemmar, den är låst och medlemmarna får en nyckel. Stationen är i bruk året runt och tömningarna justeras enligt behov.

För att minimera kostnaderna önskar Alice och Mårten att man sorterar väl och packar ihop sina brännbara sopor så att de tar så lite utrymme som möjligt.

”Vi försöker minimera kostnaderna för medlemmarna och det kräver att man packar ordentligt och själv försöker minimera mängden sopor. Varje tömning kostar ca 100 euro så det märks genast på avgiften” säger Alice Björklöf.

Tills vidare har den nya kimppan fungerat tämligen väl, Alice och Mårten önskar i det här skedet tacka medlemmarna för visat tålamod och välsorterade sopor!

 

Kirjaisten Jätekimppa

Kirjaisten kyläyhdistys ylläpitää Kirjaisten jätekimppa alueen asukkaille. Jos on hankalaa järjestää oma astiaa voi liittyä jäseneksi. Jätekimpalla on yli 160 jäsentä, astiat on lukittu ja maksun jälkeen jäsenet saavat avaimen. Jäteastiat on käytössä vuoden ympäri, tyhjennykset järjestetään tarpeiden mukaan.

Alice Björklöf ja Mårten Johansson joka hoitavat Kirjaisten kyläkaupan kanssa jätepistettä toivovat että kaikki muistavat tyhjennyksen hintaa, mitä vähemmän meillä on jätettä, sitä halvempi hintaa myös jäsenille. Lajittelu on tärkeätä ja suurin osa jätepussin sisällöstä on yleensä ilmaa.

Tähän asti kimppa on toiminut hyvin, Alice ja Mårten haluavat kiittää jäsenet ”he ovat ymmärtäneet että järjestelmä on meillekin uutta ja nyt on ollaan päästy alkuun toivomme että kaikki muistavat lajitella hyvin ja ainakin yrittävät minimoida jätteitään”.

 

Anvisningar för att bli medlem i Kirjais Kimppakärl

14.7.2014

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf. erbjuder ett kimppakärl för
hushållsavfall från och med 1.10.2014. då den nuvarande gemensamma
sophanteringspunkten dras in. De nya kärlen för brännbart hushållsavfall
kommer att finnas på samma plats som de nuvarande sopkärlen. Kärlen för
återvinning av glas, plåt och papper flyttas och placeras i närheten
av postlådorna i byn.

De gemensamma kimppakärlen är av MOLOK Domino Pinta-typ som står på
marken. De är av aluminium och vattentäta. Kärlet har dimensionerna
160*160 cm och är 120 cm höga. De kommer att ha ett lock som rymmer
påsar för hushållsavfall och locket kommer att vara låst. Varje
medlem i kimppakärlet har en egen nyckel. Föreningens sopsektion
anskaffar så många kärl att det täcker behovet under sommarmånaderna.
Servicen fungerar året om, men tömingsintervall och antalet kärl som är
i bruk anpassas efter behovet.

Den gemensamma insamlingspunkten är för brännbart hushållsavfall, inte
för byggnadsavfall, styroxlådor eller elektronikavfall, vilket idag
tycks hamna i den nuvarande sopkontainrarna. För detta syfte finnas
TSJ:s Siira-service i Vikom. De har öppet första tisdagen i månaden,
nästa gång TISDAG 15 JULI kl 17.30-19.00 och följande gång TISDAG 29
JULI kl 17.30-19.00. Platsen är i Vikom vid Skärgårdsvägen några hundra
meter mot Pargas efter det gamla avtaget till Vikom till höger in i
skogen. Dit kan du föra gamla målbrukar, byggnadsfall, gamla
bastu-ungnar och tom. asbetsskivor i små mängder.

Föreningen utgår ifrån att hushållen så långt som möjligt komposterar
biologiskt avfall och bistår med råd om detta.

Kirjais Kimppakärl dimensioneras för att ta emot brännbart
hushållsavfall från 100-150 hushåll.

Verksamheten organiseras av föreningens sopsektion som i detta skede
representeras av Alice Björklöf och Mårten Johansson.

Utgifterna läggs på en nivå som täcker kostnaderna för kärlen, tömningen
och underhållet av platsen så att miljön hålls ren.
Verksamhetsmålsättningarna är att minska avfallsmängderna från
nuvarande och producera en fungerande service som fungerar året om till
lägre kostnader för fastigheterna än idag. De bofasta hushållen betalar
en avgift som är 2 gånger fritidsbostädernas avgift. Första året kommer
avgifterna att vara 120 €/hushåll för
fritidsfastigheter/uthyrningsstugor och 240 € för bofasta hushåll.
Därefter fastställs avgifterna på basen av de faktiska kostnaderna
och avfallsmängderna och antalet hushåll. Vi räknar med att avgifterna
kommer att ligga under 100 €/fritidshushåll och under 200 €/fast
bostatta hushåll när verksamheten är etablerad och tömningarna optimala
i förhållande till soporna.

Verksamhetskostnaderna kommer att bokföras på ett separat kostnadsställe
och redovisas till alla som är medlemmar i Kirjais Kimppakärl.

Du kan ansluta dig till Kirjais-Kimmppakärl genom att anmäla dig genom
att fylla i och lämna in TSJ:s blankett "avtal om delning av kimppakärl"
rutan "delägarna:" med alla uppgifter och lämna det undertecknat till
Kirjais byhandel senast 20.7. 2014. Det är viktigt att vi får dina
personuppgifter och fastighetsbeteckning samt e-post (om du har) så vi
kan kommunicera och informera dig om verksamheten och hur du får nyckel
till kärlet. Du behöver inte fylla i rutan för faktureringsandelen %,
eftersom den fastställs separat på basen av boendeform och faktiska
kostnader.

Sedan fyller du bara i den förhandsifyllda anlutningsblanketten till TSJ
och returnerar den. Där kryssar du i rutan "gemensamt kärl..." och
skriver på sista raden Kirjais Kimppakärl, undertecknar och returnerar
till TSJ per 22.7.2014.

Mer information ger

Alice Björklöf tel 050 5189876
Mårten Johansson tel 040 5017245

Kirjais Kimppakärl
Sopsektionen
Kirjais- och sommaröbygdens utveckling r.f.


 

Anmäl ditt intresse längst ner på första sidan!

 

Alla fastighetsägare i skärgården skall per 22.7.2014 skriva på ett avtal TSJ om hur de ämnar sköta avfallshanteringen fr.o.m. 1.10.2014.

Utgångsläget är ett eget kärl, vanligen 240 l som skall placeras vid en vägkorsning eller infart till fastigheten. Samtidigt ska man ange tömningsintervall.

I brevet erbjuds också möjlighet att avtala om delng av kärlet med någon annan och att avtala om ett gemensamt kärl med grannar, väglag eller för en hel by. Kimmppakärlet låter bra, men vem erbjder den möjligheten?

Vi har idag i Kirjais ca 150 fastigheter som använder en gemensam sophantering vid Kirjaisbutiken. Föreningen tog initiativ att flytta den från butiksstranden och stod för sprängningen av platsen som är på Raoul Bergqvists mark. Det är möjligt att utveckla den till ett gemensamt kärl, men det förutsätter att någon, Kirjais-Östergårds eller Sarvik väglag eller byaföreningen tar ansvar för kärlet/containrarna. Fakturan skulle gå direkt från TSJ till de fastigheter som medverkar i Kimppakärlet.

Lösningen kunde i korthet se ut som följande:

1) Du meddelar i anslutningsblanketten till TSJ att du har ett gemensamt kärl med väglaghet/byn

2) Väglaget/byföreningen meddelar åt TSJ storleken på kärlet och tömningsintervallet. De nuvarande kärlen är ca 8-9 m3.

3) När vi vet hur många sopm ansluter sig till det gemensamma kärlet gör väglaget/byalaget ett avtal med TSJ om kärlets/kärlens storlek/2*3 m3 eller 3*3 m3 och tömningsintervallet.

Tömningen blir sannolikt på sommaren (midsommar-augusti) varje vecka, försommaren och hösten varannan vecka och på vintern mera sällan.Kärlet är för hushållsavfall !!

4) Väglaget/byalaget räknar ut en taxa som täcker avfallsavgifterna och TSJ fakturerar dig + 3 € faktureringsavgift.

5) Det är möljligt att kärlet blir låst, dvs. att alla deägare har egna nycklar för att undvika missbruk.

Denna modell innebär att hanteringen av soporna bli mer rationell än den fastighetsvisa modellen. Jag antar att utan en gemensam sophantering kan vissa fastigheter ha gemensamma kärl, men jag tror att att vi i stället för ett kärl får ca 50-80 kärl som ska samlas ihop av sopbilar som kör längs alla små vägar. Om vi har ett gemensamt större kärl kan det tömmas oftare och riskerna för lukt och sönderkörda vägar minimeras. Också kostnaderna borde kunna hålla en lägre nivå.

 

Om ekonomin.

0m 100 fastigheter skulle ha 240 liters kärl som tömmes 10 ggr *13,54€ = 15.400 € Alternativet om 100 fastigheter delar på 9 m3 (3 m3 á 101,20=303,60/9 m3 och gång) som tömmes 10 ggr blir det  3 600 €. om det tömmes varanna vecka =24 ggr blir det 7286 € eller dubbelt mindre än alternativet med att alla har 240 l. Skillnaden i pris mellan 140 l och 240 l:s kärl är minimal (2,02 €). Matematiken talar för att det bli billigare för alla om vi har en gemensamt kimppakärl för alla som vill vara med.

 

Hur vill du ha det?

 

Om vi ska komma med ett eget alternativ bör det klarna under denna vecka.

Föreningen har jobbat för gemensamma lösningar för byn och denna lösning skulle inte vara den enda. Vissa fast bosatta väljer kanske ett eget kärl av olia anledningar

Tag kontakt!

Mårten Johansson

marten.johansson@raseborg.fi

040-501 7245